ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

به دلیل شرایط خاص کشور از ابتدای اسفندماه، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از بنگاه ها به ویژه در بخش خدمات، امکان تکمیل اطلاعات برای همه واحدهای موردنظر در طرح میسر نگردید ، لذا گزارش این ماه بدون ارائه تحلیل بیشتر وبه طور خلاصه تهیه گردیده است. در مورد تعمیم نتایج طرح به ویژه در کل اقتصاد نیز با احتیاط بیشتری باید تصمیم گرفت.

یکشنبه, 13 مهر 1399 ساعت 11:45

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- اسفند ۱۳۹۸

به دلیل شرایط خاص کشور از ابتدای اسفندماه، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از بنگاه ها به ویژه در بخش خدمات، امکان تکمیل اطلاعات برای همه واحدهای موردنظر در طرح میسر نگردید ، لذا گزارش این ماه بدون ارائه تحلیل بیشتر وبه طور خلاصه تهیه گردیده است. در مورد تعمیم نتایج طرح به ویژه در کل اقتصاد نیز با احتیاط بیشتری باید تصمیم گرفت.

طبقه بندی: [0542]آمار
یکشنبه, 13 مهر 1399 ساعت 11:31

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- بهمن ۱۳۹۸

عدد شامخ صنعت در دوره هفدهم (۵۶/۱۴)، نشان­ دهنده رونق در بخش صنعت در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (۵۱/۹۲) است.

- شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۲/۱۵) در بهمن، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۵۴) دارای تغییرات جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۳/۷۴) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۲/۳۹) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۳۸/۵۳، بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در بهمن ماه را پیش­ بینی می­ کند.

- به نظر می­ رسد که نزدیک­ شدن به روزهای پایانی سال، به جز موجودی مواد اولیه، همگی شاخص ­های اصلی را با افزایش روبرو نموده است. با این حال افزایش قیمت مواد اولیه وبه دنبال آن کمبود این مواد از یکسو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش انتظارات تولید در اسفندماه داشته است.

- عدد شامخ کل اقتصاد در دوره پنجم (۴۷/۶۲)، نشان دهنده وضعیت رکودی در کل اقتصاد ، در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (۴۴/۲۶) است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی(۵۱/۰۳) در بهمن ،بیشترین میزان شاخص در بین۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده(۳۷/۷۶ کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط بامیزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز با رقم ۵۰/۴۹ ،ثبات وضعیت کل اقتصاد ،در اسفند ماه را پیش بینی می کند.

علی رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت رکود موجود در سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه نیز به حالت رکودی قرار گیرد.علاوه برآن افزایش در قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولیدی از یک سو وکاهش موجودی محصول نهایی در انبار از سوی دیگر ، می ­تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را پیش بینی کرد.

طبقه بندی: [0542]آمار
یکشنبه, 13 مهر 1399 ساعت 11:23

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- دی ۱۳۹۸

شامخ کل اقتصاد- دوره چهارم

- عدد شامخ کل (۴۴/۲۲)نشان دهنده رکود در کل اقتصاد در دی ماه نسبت به ماه گذشته (۴۲/۲۷) است .

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۰/۶۷) در دی،بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۸/۵۲)کاهشی نسبت به ماه گذشته (۴۸/۷۹) است.

- شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان (۴۰/۴۱)کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز بارقم ۵۸/۳۵ ، بهبود وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه پیش بینی می کند.

به نظر می رسد علی رغم بهبود وضعیت تواید دربخش صنعت،رکود موجود درسایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات ، ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در دی ماه نیز در حالت رکودی قرار گیرد. علاوه بر آن افزایش در قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولید از یک سو کاهش میزان فروش و صادرات کالا و خدمات از سوی دیگر، می تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید.

شامخ صنعت – دوره شانزدهم

عدد شامخ کل (۵۱/۹۲)، نشان دهنده وضعیت رونق جزئی در بخش صنعت در دی ماه نسبت به ماه گذشته (۵۶/۹۳) است.

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۷/۲۶) در دی، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۷۴) همچنان روند افزایشی در۸ ماه گذشته را دنبال کرده است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۶/۲۲) کمترین مقدار شاخص در بین۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۵/۷۳، بهبود وضعیت بخش صنعت در بهمن ماه را پیش بینی می کند.

- هرچند عدد شاخص کل دی ماه بالاتر از ۵۰ ثبت شده ولی در این ماه با کاهش دسته جمعی۵ شاخص اصلی شامخ، شاخص صادرات و شاخص میزان فروش و در مقابل با افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه وقیمت محصولات روبرو بوده ایم.

طبقه بندی: [0542]آمار
یکشنبه, 13 مهر 1399 ساعت 11:17

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- آذر ۱۳۹۸

شامخ کل اقتصاد:

عدد شامخ کل (۴۸/۲۲)، نشان دهنده رکود در کل اقتصاد در آذر ماه نسبت به ماه گذشته (۴۲/۲۷) است.

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۴/۷۶) در آذر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۸/۷۹) کاهشی اما دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (۴۴/۸۸) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۱/۳۷) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز با رقم ۴۹/۹۸، تثبیت وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه را پیش بینی می کند.

- به نظر می رسد علی رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت ، رکود موجود در سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات، ساختمان و خرده فروشی موجب شده تا وضعیت کل اقتصاد در آذرماه نیز در حالت رکودی قرار گیرد. علاوه بر آن حرکت پرشتاب افزایش در قیمت مواد اولیه وبه تبع آن افزایش قیمت محصولات و خدمات تولیدی نیز می تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید.

شامخ صنعت:

- عدد شامخ کل (۵۶/۹۳)، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در آذر ماه نسبت به ماه گذشته (۵۱/۱۳) است.

- شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۲/۳۳) در آذر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۳۲/۵۵) دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (۵۳/۸۶) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۶۱/۴۸) کمترین مقدار شاخص در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۱/۶۷، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در آبان ماه را پیش بینی می کند.

- افزایش مقدار دسته جمعی مولفه های تشکیل دهنده شامخ کل در این ماه نشان از بهبود نسبتاً پرقدرت شامخ صنعت در چهار ماه گذشته است. با اینحال افزایش قیمت مواد اولیه وبه تبع آن افزایش قیمت محصولات تولیدی می تواند روند رو به رشد بخش صنعت را دچار مخاطره نماید.

طبقه بندی: [0542]آمار
یکشنبه, 13 مهر 1399 ساعت 11:06

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- آبان۱۳۹۸

عدد شامخ کل (۵۱/۱۳)، نشان­ دهنده رونق جزئی در بخش صنعت در آبان ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۴۳) است.

- شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۹/۳۸) در آبان، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۳/۸۶) دارای تغییراتی نسبت به ماه گذشته (۵۵/۳۶) است.

- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۳/۵۸) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۵۹/۷۱، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در آذر ماه را پیش­ بینی می­ کند.

- پس از شش ­ماه، روند کاهشی شاخص قیمت خرید مواد اولیه متوقف شده و این شاخص در آبان ماه نسبت به ماه قبل افزایش(۶۳/۷۹) داشته است. میزان شاخص­ های تولید، فروش، صادرات و موجودی مواد اولیه در این ماه و همچنین درصد فعالان اقتصادی خوش بین به بهبود وضعیت تولید درماه بعد( آذرماه:۵۹/۷۱) نیز نسبت به ماه قبل( آبان­ ماه:۶۲/۳۲) کاهش یافته است.

طبقه بندی: [0542]آمار
یکشنبه, 13 مهر 1399 ساعت 10:59

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- مهر ۱۳۹۸

عدد شامخ کل (۵۰/۹۷)، نشان­ دهنده تثبیت نسبی شاخص با رویکرد مثبت در مهر ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۴۳) در بخش صنعت است.

- شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۰/۶۵) در مهر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۵/۳۶) دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (۵۴/۳۱) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۳۲) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است. شاخص تولید نیز رقم کمتر از ۵۰ را در این ماه(۴۹/۲۹) ثبت نموده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۲/۳۲، امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت بخش صنعت در آبان ماه را نشان می­دهد.

- به نظر می ­رسد روند صعودی شامخ هرچند به صورت بسیارجزئی از یکسو و از سوی دیگر، کاهش نسبی در قیمت مواد اولیه و محصولات تولیدی در این ماه به همراه انتظارات مثبت فعالان اقتصادی برای ماه بعد، نویددهنده تحریک بخش تقاضا و به دنبال آن حرکت به سوی رونق تولیددر ماه­ های آتی باشد.

عدد شامخ کل (۵۰/۴۳)، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته (۴۵/۷۹) است.

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۹/۳۰) در شهریور، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۴/۳۱) دارای تغییراتی نسبت به ماه گذشته (۵۱/۶۹) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۰۸) کمترین مقدار شاخص در بین  ۵مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم۶۵/۲۳، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در مهر ماه را پیش بینی می کند.

عدد شامخ کل (۴۵/۷۹)، نشان­ دهنده رکود در بخش صنعت در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته (۵۰/۰۷) است.

 

- شاخص­ سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۵/۷۹) در مرداد، بیشترین میزان شاخص در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۱/۶۹) دارای تغییرات جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۴/۵۳) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۳۹/۶۰) کمترین مقدار شاخص در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۲/۱۶، بهبود وضعیت بخش صنعت در شهریور ماه را پیش­ بینی می­کند.

- پس از دو ماه ثبات، شاخص کل وضعیت بدتری را نسبت به قبل به نمایش می­ گذارد که در این بین ورود برخی کارخانه­ ها به تعطیلات تابستانی مردادماه نیز بی­ تأثیر نبوده است. همچنین کاهش در صادرات و فروش کالا به حدی بوده است که علی­رغم کاهش در میزان تولید، به افزایش موجودی محصولات در انبارها منجر شده است.

- آرامش نسبی در بازار ارز و به تبع آن کاهش قیمت مواد اولیه و فعالیت­ های سیاسی ثبات­ دهنده وضعیت اقتصادی از مهم­ترین دلایل خوش­ بینی به بهبود تولید در ماه شهریور اعلام­ شده است.

شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۰/۳۹) در تیر، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۴/۵۳) دارای تغییرات بسیار جزئی نسبت به ماه گذشته (۵۳/۴۳) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۰۳) کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۵۸/۰۶، ادامه بهبود جزئی وضعیت بخش صنعت در مرداد ماه را پیش بینی می کند.

- موجودی مواد اولیه همچنان از مهرماه سال ۱۳۹۷ تا کنون رو به کاهش و قیمت آن ها همواره رو به افزایش بوده است. علی رغم کاهش تولید، کاهش سفارشات جدید، کاهش صادرات و فروش نسبت به ماه قبل، فعالان اقتصادی در این بخش همچنان انتظار دارند که تولیدات آنها برای ماه آتی افزایش یابد و نیروی کار جدید در بخش صنعت به کار گرفته شده است.

صفحه1 از2

تعداد کل مطالب: 516

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 0

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account