ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

[054211]آمار - نظریه احتمال (1)

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و تولیدکنندگان کشور در بخش­های صنعت، معدن و کشاورزی فعالیت می‌کند.کمک به توسعه اقتصادی کشور، فضای مساعد کارآفرینی، ارتقای جایگاه بخش خصوصی، ارائه مشورت و مشارکت در فرایندهای تصمیم­گیری­های اقتصادی کشور و ... از جمله مأموریت­های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که انجام این مهم را با حضور بیش از 45 هزار فعال اقتصادی به عنوان عضو در دستور کار خود دارد.

با توجه به نقش تعیین­کننده اعضای اتاق ایران در تعیین ساختار و ارکان مدیریتی اتاق از یک‌­سو و از سوی دیگر نقش آنان درتأمین بودجه سالانه اتاق که سهم بسزایی در چگونگی اتخاذ تصمیمات و پیش برد اهداف اتاق دارد، بررسی ویژگی‌های اعضا و بررسی میزان ماندگاری آنان در اتاق و به دنبال آن تعیین احتمال خروج آن‌ها با استفاده از اطلاعات بیش از  200 هزار رکورد موجود در پایگاه کارت هوشمند بازرگانی مورد توجه این مطالعه قرار گرفته است.

برای دستیابی به این مهم، با در نظر گرفتن اطلاعات ثبت شده اعضای اتاق بازرگانی ایران از سال 1332 تا پاییز 1396و بررسی وضعیت فعالیت آن و با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی، ابتدا ویژگی‌های منحصر به فردی از داده ها استخراج می‌شود. سپس با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مدلی جهت ارزیابی و تعیین احتمالات مربوط به وضعیت فعالیت اعضا ارائه خواهد شد. مطالعه حاضر در سه فاز، تحلیل اکتشافی داده‌ها، طراحی مدل پیش‌بینی، و تحلیل وضعیت آتی اعضا، اجرا می‌شود.

بر اساس نتایج به دست آمده میانگین سال‌های عضویت عادی در اتاق ایران 2/79 سال و اعضای دارای کارت بازرگانی 4/33 سال بوده‌است. هرچند درصد ریزش اعضای یک ساله از سال 1366 تاکنون دارای فرایندی نزولی است ولیکن در سال‌های پس از انجام انتخابات هیئت نمایندگان اتاق ایران دارای بیشترین میزان است. همچنین در بین اعضای اتاق بازرگانی ایران، اعضای یک ساله اتاق دارای بیشترین احتمال ریزش (73 درصد مربوط به اعضای عادی و 55 درصد مربوط به اعضای دارای کارت بازرگانی) بوده‌اند.


تعداد کل مطالب: 1174

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account