ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

[031406]توسعه انسانی و مسئولیت اجتماعی (7)

رویکردهاي رایج به مسئولیت اجتماعی شرکتی با ارائه مدلهایی در ارتباط اند که سازوکارهایی را براي پذیرش ابزارهاي مدیریتی ورویکردهاي رایج به مسئولیت اجتماعی شرکتی با ارائه مدلهایی در ارتباط اند که سازوکارهایی را براي پذیرش ابزارهاي مدیریتی ورویههاي مسئولیت اجتماعی توسط شرکتها به منظور عملکرد اقتصادي بهتر از طریق کاهش هزینه و ریسک، مزیت رقابتی، حداکثرسازي سود، مشروعیت، شهرت و هم افزایی در ایجاد ارزش شناسایی فراهم میآورند. تمرکز اولیه این رویکردها بر مفهومیسازي و شناسایی و آزمون ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی شرکتها است. برخی رویکردها روي مزایا و منافع کوتاه 

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 09:38

بخش خصوصی و نقش آن در مبارزه با فساد

صفحه1 از2

تعداد کل مطالب: 1149

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 2

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account