ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

[054204]آمار اجتماعی و اقتصادی (79)

چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1403 ساعت 09:52

نگرش سنجی مردم عربستان درباره سال 2024

چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 13:09

شاخص های عمده نیروی انسانی استان فارس در سال 1399

بارگذاری توسط :

نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل اساسی در توسعه و ایجاد ثروت ملل محسوب می­گردد و بازار کار نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به عهده دارد. بنابراین ایجاد سیاست­های مناسب در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار می­تواند در ایجاد شغل و کاهش بیکاری و متعاقبا افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا پایش شاخص­های عمده نیروی کار آغاز راه سیاست­گذاری در بازار کار و همچنین سیاست­های کلان اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش اهم شاخص­های نیروی کار استان فارس در سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفته است:

 • نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 38.1 و 7 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.3 و 4 در صد کاهش یافته است؛
 • نرخ مشارکت در میان مردان 1 درصد و در میان زنان 9.6 درصد بوده است؛
 • نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری 9 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد می­باشد؛
 • نرخ بیکاری در میان مردان 3 درصد و در میان زنان 17.1 درصد بوده است؛
 • نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 درصد و در مناطق روستایی 3.5 درصد می­باشد؛
 • استان فارس در سال 1399 حدود 5.7 درصد از شاغلان جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته و در مجموع تعداد شاغلان کل استان فارس و کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است؛
 • از مجموع جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر استان 88.6 درصد مردان و 11.4 درصد را زنان تشکیل داده اند؛
 • سهم استان فارس از کل جمعیت بیکار کشور در سال 1399، 4.5 درصد می­باشد که نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته است؛
 • سهم جمعیت شاغل در مناطق شهری حدود 73 درصد بوده که 5.6 درصد شاغلان شهری کل کشور را تشکیل می­دهد؛
 • سهم جمعیت شاغل در مناطق روستایی حدود 27 درصد بوده که 6 درصد شاغلان روستایی کل کشور را تشکیل می­دهد؛
 • نرخ اشتغال و اشتغال ناقص به ترتیب 92.3 و 9.6 درصد بوده است؛
 • سهم بخش خدمات از اشتغال، حدود 52.5 درصد، سهم بخش صنعت 26.8 درصد و سهم بخش کشاوری 20.6 درصد بوده است؛
 • 8 درصد از اشتغال استان فارس در بخش خصوصی و 14.2 درصد از آن در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده است.

نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٨ نشان می دهد، تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال قبل ٠.١ درصد (٢٢ کارگاه) کاهش داشته است. از تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صــنعتی فعال در ســال ١٣٩٨ ،٢٢۶١۴ کارگاه (٧٧.۶ درصــد) در طبقه ۴٩-١٠ نفر کارکن و ۶۵٣۴ کارگاه (٢٢.۴ درصد) در طبقه ۵٠ نفر کارکن و بیشترقرار دارند.

طی سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٨ تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان روند نزولی را طی کرده است.درصد تغییرات تعداد کارکنان از سال ١٣٩۵ به بعد منفی بوده است. تعداد ٢٠۵٣ نفر (٣.۵ درصد) در کارگاه های ۴٩-١٠ نفر کارکن و ٣٨٣۵٧ نفر (۶۵ درصد) در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر مشغول به کار بوده اند. در حدود ٣١.۵ درصد از کارگاه های استان اشتغال زیر ١٠ نفر دارند.

از سال ١٣٩٠ بخش صنعت از کشور به طور میانگین روند صعودی داشته است. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت استان در سال ١٣٩٢ به منفی ١٣.٧ رسیده که بیشترین کاهش طی دوره مذکور بوده است اما در سال ١٣٩۶ این کاهش جبران و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به ٢۶.١ درصد رسید.

در سال ١٣٩٨ ارزش سرمایه گذاري کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان ٧٣٣٠ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ۶٢ درصد کاهش داشته است. ارزش سرمایه گذاری در کارگاه های ١٠ تا ۴٩ نفر معادل ۴٧۶٣ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ٢۴٩ درصد رشد داشته است. در در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر ارزش سرمایه گذاری با ٨۵.۵ درصد کاهش به ٢۵۶٧ میلیارد ريال در سال ١٣٩٨ رسیده است.

صفحه1 از14

تعداد کل مطالب: 1174

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account