ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

[0812]باغبانی (10)

استان اصفهان:
استان اصفهان در حوضه هاي آبريز كارون، گاوخوني، كوير سياه كوه، كوير نمك، كويرمركزي واقع شده و مهمترين حوضه آن حوضه گاوخوني است. از جمله رودهاي دائمي استان مي توان به زاينده رود، پلاسجان، ماربر، سوليكان، گلپايگان و هرگان اشاره كرد. زاينده رود مهم ترين شريان آبي ايران مركزي است. حيات اقتصادي و اجتماعي بخش بزرگي از استان اصفهان، مستقيم وغيرمستقيم به زاينده رود وابسته است تا آن جا كه اصفهان را هديه ي زاينده رود مي دانند ميانگين آبدهي دبي رودخانه در شرايط عادي، حدود 40 تا 50 مترمكعب در ثانيه است ولي اين مقدار در همه جاي مسير و در سال هاي مختلف يكسان نيست و بسته به ميزان  برداشت آب، تغذيه ي رودخانه و نفوذ آب در 87 كاملاً - 78 و 88 - زمين متفاوت است. بعضي سال ها پر آب و برخي سال ها مانند سال هاي 79 خشك است.

استان يزد:
استان يزد در حوضه هاي آبريز كوير لوت، كوير درانجير، كوير ابرقو سيرجان، كوير سياه كوه زرين، گاوخوني و كويرمركزي واقع شده و مهمترين حوضه هاي آن از نظر تامين آب حوضه كوير ابرقو، سيرجان و كوير سياه كوه ريگ زرين و كوير درانجير، ساغند مي باشد. درصد آبدهي كه كوير درانجير وارد اين حوضه مي كند بيشتر از كوير مركزي است. زيرا اگرچه درصد بيشتري ( 24 %) در مقابل 11 % را كوير مركزي به خود اختصاص داده اما چون آبدهي درانجير بيشتر است اين اتفاق مي افتد. در حوضه، رودخانه حياتي و مهمي وجود ندارد و عموماً ريزش هاي جوي با تغذيه آبخوان ها و تامين آب زيرزميني تحقق مي يابد.

صفحه1 از2

تعداد کل مطالب: 1149

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 2

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account