ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

این پژوهش مشتمل بر چهار فصل به این شرح است: (۱) مباحث مقدماتی؛ (۲) مفهوم قانونگذاری مدرن و تطور تاریخی آن؛ (۳) کیفیت قانون به‌عنوان محصول فرایند قانونگذاری و ابعاد آن؛ و (۴) نتیجه‌گیری و پیشنهادها.افزایــش تعــداد قوانیــن و مقــررات از یک‌‌ســو، و کاهــش کیفیــت قوانین و مقررات از سـوی دیگـر، دولت‌هـا را واداشـت تـا واکنش‌هـای مناسـبی نشــان دهنــد. ایــن واکنش‌هــا و تدابیر بــه دو دســته ســلبی و ایجابــی قابل تقســیم‌بندی است: نخست، واکنــش ســلبی که خــود بــه دو زیربخــش قابــل تقســیم اســت: (۱) کدیفیکاســیون یــا کدبنــدی یـا تدویـن و تنقیــح قوانیـن و مقــررات، و (۲) مقررات‌زدایـی یـا لغو قوانین و مقررات دسـت‌وپاگیر. اما واکنش‌هــای ایجابــی در مقابــل کاهــش کیفیــت هنجارهــای حقوقــی، برخاســته از تغییــر نگــرش بــه امـر قانونگـذاری از یـک امـر صرفـاً دموکراتیـک یـا بروکراتیـک، بـه نوعـی عمـل سنجشـگرانه اسـت. در ایـن معنـا، قانونگـذاری، تلاشی هدفمنـد بـرای یافتـن راه‌حل‌هایـی معطـوف بـه مسـائل یـک جامعـه سیاسـی ملاحظه می‌شود. بر اساس پژوهش انجام‌شده، واکنش‌هــا بــه بحــران کیفیــت قوانیــن و مقــررات و تورم قوانین در ایــران، بیشــتر سـلبی بـوده اسـت تـا ایجابـی. منظـور از واکنـش سـلبی، تـلاش بـرای زدودن و پیرایـش مجموعـه قوانیـن و مقـررات از قواعــد نامعتبــر بــوده اســت.پژوهـش «قانونگذاری خوب»، بـه دو بخـش مجـزا تقسـیم شـده اسـت. بخش منتشر شده، بخـش نظـری پروژه است و بخش دوم در مورد ایران، در دست انجام است. به باور پژوهشگر، اولیــن و مهمتریــن گام بــرای دســتیابی بــه قوانیــن و مقـررات بـا کیفیـت، تبییـن نگرشـی صحیـح بـه مقولـه قانونگـذاری در جهـان مـدرن اسـت. بر این مبنا در فصـل دوم، مفهـوم قانونگـذاری در پرتـو مهمتریـن مفاهیـم کلیـدی و مرتبـط عصـر مـدرن تشـریح شـده و ارتبـاط آنهـا بـا قانونگـذاری، توضیـح داده شـده اسـت. فصـل سـوم بـه تشـریح مفهـوم کیفیـت قانـون یـا قانـون خـوب و ابعـاد قانونگـذاری خـوب اختصـاص یافته است. در ایـن فصـل، ابتـدا مفهـوم کیفیـت از منظـر مهمتریـن صاحب‌نظران حـوزه مطالعـات قانونگـذاری توضیـح داده شـده اسـت. سپس، سـه بعـد قانونگـذاری خـوب، یعنـی (۱) بعـد فنـی یـا محتوایـی، (۲) بعـد زبانـی و سـاختاری، و (۳) بعـد حقوقـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در هـر یک از ابعاد سه‌گانه مطرح‌شده، می‌تـوان شـاخص‌هایی معرفـی کـرد کـه در پرتـو آنهـا، کیفیـت قوانیـن و مقـررات را مـورد ارزیابـی و سـنجش قـرار داد. رعایـت معیارهـای ایـن سـه بعـد، می‌توانـد تـا حـدی، کیفیـت حداقلـی قوانیـن را تضمیـن کنـد. در فصــل پایانـی، جمع‌بندی مطالــب و نیـز برخـی توصیه‌هـای سیاسـتی بـرای اعمـال شـاخص‌های قانونگـذاری خـوب ارائـه شـده اسـت.

یکشنبه, 01 اسفند 1400 ساعت 13:02

اعمال نفوذ اخلاقی در مشتریان

بارگذاری توسط :

ریچارد تالر و کاس سانستاین که پیشگام تئوری تلنگر بودند، چند اصل راهنما را در مورد چگونگی "تلنگر مثبت" ارائه می دهند. اشاره‌ها باید شفاف باشند، هرگز گمراه‌کننده نباشند و انصراف از آن به راحتی امکان داشته باشد. آنها باید با این باور قوی هدایت شوند که رفتاری که تشویق می‌شود، رفاه افرادی را که تحت آن قرار می‌گیرند بهبود می‌بخشد و مانند آن‌هایی که در سال 2017 باعث انتقاد از اوبر شد، مغایر با منافع آنها نیست. به طور مشابه، نیر ایال، نویسنده Hooked، استفاده از ماتریس کاربردی خود را برای تعیین اینکه آیا تلنگر ها باید دوباره طراحی شوند، پیشنهاد می کند. این شامل پاسخ به این دو سوال است:
1) آیا خودم از محصول استفاده خواهم کرد؟ و 2) آیا این محصول به کاربران کمک می کند تا زندگی خود را بهبود بخشند؟

یکشنبه, 12 آبان 1398 ساعت 13:10

سند رونق تولید استان کرمانشاه

در آمدی بر موضوع

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری در سالهای اخیر مطرح بوده و اخیراً طرح الحاق این سازمان به وزارت کشور مطرح شده است. برای ورود درست به این موضوع و ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف احتمالی این طرح، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه چه معضلات و مشکلاتی ایجاد کرده است که طرح انتزاع این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت از جمله وزارت دادگستری و وزارت کشور مطرح گردیده است؟ از این رو در بخش نخست این تحقیق، به بیان جایگاه نهاد و مرجع مسئول ثبت در کشورهای مختلف نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان، در بخش دوم به جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیتی ایران و در بخش سوم به مهم­ترین استدلالات موافقان و مخالفان انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه اشاره می کنیم و در پایان نوشتار نیز با توجه به ساختار اداری و مبانی حقوق کشور و نیز توجه به نتایج مطالعه تطبیقی، پیشنهادی روشن ارائه می گردد.

خلاصه مدیریتی

یکی از مهم­ترین نکاتی در فضای کسب وکار نیازمند توجه و حتی بازشناسی است مفهوم ورشکستگی و توقف استو آشنایی تجار و بازرگانان با آن می­تواند کمک شایانی هم از بعد پیشگیری و هم امنیت نظام معاملاتی بنماید. در نظام حقوقی کشورهای لاتینی که ایران نیز در زمره آنها قرار دارد، جهت حدوث ورشکستگی دو شرط اشتغال به تجارت و توقف از پرداخت دیون مطرح شده است، در حالیکه در نظام حقوقی کشورهای کامن­لا همانند آمریکا در خصوص حدوث ورشکستگی شرط اشتغال به تجارت مطرح نمی­باشد، با توجه به گسترش فعالیت­های اقتصادی در کلیه وجوه اجتماع این سئوال طرح می گردد، مبنای اصلی تعیین اعسار و افلاس در تاریخ حقوق ایران و آمریکا چه می باشد؟ در پاسخ این سئوال می­توان چنین گفت که در دکترین حقوق ایران بر اساس اصاله الظهور ماده 412 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 3576 مورخ 26 اسفند 1342به صرف عدم پرداخت یک دین شخص متوقف محسوب گردیده و مشمول مقررات ورشکستگی محسوب می­گردد ولیکن رویه قضایی ایران از این تفسیر فاصله گرفته و معیار عجز از پرداخت دیون را به عنوان معیار توقف پذیرفته است، در حقوق آمریکا توقف دارای دو معیار توقف از جریان نقدی و توقف ترازنامه ای بوده که در حالت نخست شخص قدرت انجام تعهدات مالی خود را نداشته ولیکن دارایی وی نسبت به بدهی کسر نیامده و مقنن آمریکا در این صورت آیین بازسازی را تجویز نموده است و در حالت دیگر یعنی توقف ترازنامه ای، دارایی شخص متوقف نسبت به بدهی کسر آمده و در این حالت شخص مشمول آیین تصفیه می­گردد. با توجه به مطرح بودن اصلاحات قانون تجارت و ورشکستگی مساله این است که آیا ما در نظام حقوق ورشکستگی خود قایل به آیین بازسازی مطابق لایحه تجارت سال 1384 هستیم یا خیر؟ با توجه به اینکه کدوم رویکرد را داشته باشیم معیار عجز واقعی یا توقف ظاهری قابل اتخاذ خواهد بود. تاریخ توقف نیز در قانون فعلی دارای زمینه ای بسیار باز هست که گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ رای نیز تعیین می­گردد که همین مساله باعث به هم خوردن امنیت معاملات و رواج ورشکستگی­های صوری شده است و پیشنهاد می­شود در بازه­ای محدود تا قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی تعیین شود.

بی شک تقویت نظام حقوقی مالکیت معنوی یکی از زمینه­های بنیادی و زیرساختی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور خواهد بود چراکه تقویت این حمایت­ها موجب افزایش انگیزه و هدایت استعدادها به سمت نوآوری می­شود و این نوآوری خواهد بود که مانع از ایستایی شده و همواره در پویایی فضای اقتصادی، موتور محرکه خواهد بود. از سوی دیگر این نوآوری به تنهایی موجب خلق ثروت نخواهد شد و لذا لازم است فرآیند تجاری­سازی ایده نیز دنبال گردد.

آنچه در این حوزه بسیار مهم جلوه می­کند نحوه حمایت از مالکیت معنوی خواهد بود و اینکه اگر حقوق دارنده آن نقض شد چه ضمانت اجراهایی جهت جبران حقوق تضییع شده وجود دارد.

اهمیت حمایت از مالکیت به اندازه ای است که در بسیاری از گزارش­های جهانی که مرتبط با فضای کسب و کار هست به نحو مجزایی به آن پرداخته می­شود که از جمله می­توان به گزارشهای کسب وکار جهانی اشاره کرد و حتی گزارشهای مجزایی نیز پیرامون تنها حمایت از مالکیت اعم از مادی و معنوی منتشر می­شود.

یکی از زمینه­های مهم حمایت از مالکیت معنوی که بتواند ضمانت اجراهای حقوقی را به خوبی اعمال کند دادگاه­های تخصصی است که لازم است در این زمینه موجود باشد. در حال حاضر در کشور ما تنها دادگاهی در تهران بر اساس صراحت قانون برای رسیدگی­های حقوقی در زمینه پرونده­های مالکیت معنوی صالح برای رسیدگی است که این امر مشکلات فراوانی برای صاحبان ایده و افرادی که گام در مسیر تجاری سازی گذاشته­اند، ایجاد کرده است و النهایه قیمت تمام شده محصول را نیز افزایش می­دهد. لزوم تغییر در شرایط فعلی و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان ایجاب می­کند که این انحصار و محدودیت در شرایط فعلی رفع شود.

برای پاسخ صحیح به این مطلب ضمن بررسی زمینه­های ایجاد این مقرره در کشور ایران و استدلال­های قوی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی چنین محدودیتی نه تنها غیرضروری و آسیب رسان هست بلکه با سیاست-های کلی اتخاذی کشور نیز در تعارض است و لذا به همین منظور در نقشه جامع علمی کشور ضرورت این تغییر بیان شده است.

جهت اطمینان و بررسی عمیق­تر علاوه بر مقررات کشور ایران و برخی کشورهای دیگر مقررات کشور چین را نیز به نحو دقیق­تری مورد تطبیق قرار داده­ایم و در این کشور نیز حوزه­ای جدید و پرچالش یعنی نام­های دامنه و علایم تجاری از بحث مالکیت معنوی انتخاب شده تا ضمن بررسی موضوع اصلی بحثی شاهد مثال نیز از زمینه­های روز و محل بحث باشیم. این بررسی نشان می­دهد که در کشور چین نیز چنین محدودیت رسیدگی وجود ندارد و در نهایت اینکه با اتخاذ سیستم دادگاه­های عمومی لزوم بررسی دقیق­تر یک پرونده الزاما محدود کردن آن به یک شهر خاص نیست چه آنکه می­توان آن را در مراجع بالاتر و دادگاه­های مافوق مطرح و بررسی نمود از طرف دیگر نیز تمامی لوایح در دست تصویب مرتبط با مالکیت معنوی دادگاه های تمامی استانها را صالح به رسیدگی دانسته­اند و بقای این محدودیت موجب دوگانگی در اجرا خواهد شد


تعداد کل مطالب: 1106

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 5

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account